Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đại học Quốc Gia Hoà Lạc

Ngày 23/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 771/QĐ-BTNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Phát triển các ĐHQG Việt Nam – tiểu dự án ĐHQGHN”.

Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đại học Quốc Gia Hoà Lạc

Theo quyết định được phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội” (sau đây gọi là Dự án) của Ban quản lý dự án trường Đại học Việt Nhật (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với một số nội dung chính sau:

1. Xây dựng Trường Đại học Công nghệ (Zone 1)

- Phạm vi xây dựng là 5,87 ha với tổng diện tích sàn xây dựng là 35.200 m2, mật độ xây dựng là 23,3%.

- Quy mô các hạng mục công trình xây dựng như sau:

+ Các hạng mục công trình chính gồm: Nhà làm việc; 02 nhà học, thực hành; nhà đa năng; nhà làm việc - thí nghiệm.

+ Các hạng mục công trình phụ trợ: Sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi đỗ xe, trạm điện, nước, trạm biến thế.

+ Các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn; hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt; khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại.

2. Xây dựng Khu trung tâm ĐHQGHN (Zone 4)

- Phạm vi xây dựng là 6,47 ha với tổng diện tích sàn xây dựng là 31.572,5 m2, mật độ xây dựng là 30%.

- Quy mô các hạng mục công trình xây dựng như sau:

+ Các hạng mục công trình chính gồm: Tòa nhà điều hành trung tâm; nhà trung tâm thư viện.

+ Các hạng mục công trình phụ trợ: Sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi đỗ xe, trạm điện, nước, trạm biến thế.

+ Các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn; hệ thống thu gom nước thải; khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại.

3. Xây dựng Khu Viện và Trung tâm nghiên cứu (Zone 3)

- Phạm vi xây dựng là 22,89 ha với tổng diện tích sàn xây dựng là 102.197,9 m2, mật độ xây dựng là 23,24%.

- Quy mô các hạng mục công trình xây dựng như sau:

+ Các hạng mục công trình chính gồm: Tòa nhà thí nghiệm trung tâm; Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học; Viện tài nguyên môi trường; Trung tâm chuyển giao công nghệ và Nano; Viện Pháp ngữ; Viện Công nghệ thông tin; Các khối giảng đường; Trung tâm giáo dục đa năng; Xưởng Vi sinh và Công nghệ sinh học…

Quyết định phê duyệt cũng nêu các điều kiện liên quan đến môi trường của chủ Dự án như: Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy chuẩn Thủ đô về môi trường hiện hành có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án; Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án như đã đề xuất; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết;- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy, nổ và các rủi ro và sự cố môi trường khác trong toàn bộ các hoạt động của Dự án và một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

  • Xếp hạng hiện tại! 4.05/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.0/5 - (205 Phiếu bầu)